ผู้สื่อข่าว ไทเกอร์นิวส์ ประจำจังหวัด

ผู้สื่อข่าว ไทเกอร์นิวส์ ประจำจังหวัด

ทำเนียบผู้สื่อข่าว ไทเกอร์นิวส์ ประจำจังหวัด ประจำปี 2562

พิภพ ประดิษฐ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสงขลา

 

น.ส.นูอารีซะ ยะยอืริ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนราธิวาส

สิทธิ์ แอดมิน ประจำจังหวัดนราธิวาส

 

น.ส.มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวจังหวัดสงขลา

 

กาญจนา เกตุทองมา ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

 

ทรงวุฒิ ทับทอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

สิทธิ์ แอดมิน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

นายสุนทร สอนแสนสุข ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นันท์นภัส กันใจ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย

 

นาย ณฐพัชร์ อภิโชคกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย

 

กสิพล ศิริลาภ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบุรี

 

สุภาพร พ่วงขํา ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

สิทธิ์ แอดมินหลัก ประจำเว็บไซต์

 

นิมิต โปทา ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

 

นายดำเนิน พรมไชยา ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายวันชัย ผิวอร่าม ผู้สื่อข่าวจังหวัดบุรีรัมย์

สิทธิ์ แอดมิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

 

นายวาทิตย์  แสนธุปี ผู้สื่อข่าวจังหวัดบุรีรัมย์

สิทธิ์ แอดมิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน หัวหน้าศูนย์ข่าวไทเกอร์นิวส์

ประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

นางสาวจารุวรรณ ชิดนายี ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

 

นายพลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวจังหวัดยโสธร

 

ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

 

นางสาวณัฐวดี เมืองขํา ผู้สื่อข่าวจังหวัดสรุาษฎร์ธานี

 

นาย ศรีไพร ทลูธรรม ผู้สื่อข่าวจังหวัดรอ้ยเอ็ด

 

นางระพีพร มีสะอาด  ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุโขทัย

 

นายสมนึก บุญศรี ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด

สิทธิ์ แอดมิน ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายสำราญ แสงสงค์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

 

นายชาญนรินทร์ นวนพคุณ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

 

นางเทียบ แสงสงค์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

 

นาย สุเทพ ลอยแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายปัณณวิชญ์ อยู่ดี ผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยา

 

นายอัสวรรค์ สะมะแอ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนราธิวาส

 

นายตุลย์ธเนศ ธนินณัฐธเดชน์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย

 

นางสาววาทินี เชิดชูสกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย

 

นางสาว ณัฏฐฌา ศรีวงค์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย

 

นายกฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวจังหวัดลำพูน

สิทธิ์ แอดมิน ประจำจังหวัดลำพูน

 

นายมานิตย์  ทองเพ็ชร์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสงขลา

 

นายนที  บุญรอด ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

 

นางสาวนิตยา แสงมณี  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

 

นายสุพจน์ วรสหวัฒน์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี

 

บุญรอด ฤกษ์ดี ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

ข่าวในเครือเดียวกัน

 

หนังสือพิมพ์  TIGERPOST

หนังสือพิมพ์ นอร์ทเทิร์น นิวส์

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน

ชมรมพนักงานสอบสวนแห่งชาติ

ชมรมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรับชั่น

ศูนย์รวมข่าวเอียเชีย

 

 

ช่องทางการติดต่อประสานงาน

ท่านสามารถติดต่อลงโฆษณาได้ ช่องทางติดต่อ และส่งข้อมูล line id 168.co.th

รับสมัคร นักข่าว ทั่ว ภูมิภาค 095-268-7895

นาย ฤทธิรณ ปัญญากาบ

 

เอกสาร ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ไฟล์ ภาพ

สำเนาบัตร ประชาชน ไฟล์ ภาพ

สำเนาทะเบียนบ้าน ไฟล์ ภาพ

ที่ อยู่ และเบอร์โทรในการติดต่อ

ส่งเอกสาร ตาม line id 168.co.th

email = Tigernews@tigernews.tv

 

Post Your Comment Here

%d bloggers like this: