วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมกราคม คศ.2020

พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ โดยคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือในประเด็นด้านต่าง ๆ อาทิ 

1. ผลการดำเนินการโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ของจังหวัดน่าน มีการสำรวจตรวจสอบพื้นที่จัดทำข้อมูลพร้อมรายละเอียดชื่อผู้ครอบครองที่ดิน ซึ่งดำเนินการค่อนข้างลำบาก เพราะพื้นที่เป็นภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเพราะยังไม่เข้าใจนโยบายเรื่องการจัดการที่ดินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช.
2. ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขผังเมืองของจังหวัดน่าน เพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ดำเนินการขอแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. การต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน
4. การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า มีการจัดทำแผนงานเพื่อการแก้ไขปัญหา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเผาป่า
5. ด้านการท่องเที่ยว มีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
สำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการเพื่อพบปะผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน