Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ ๑๔ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธา

นมอบบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอจังหาร เข้าร่วมมอบ ในครั้งนี้


ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการสร้างบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา สร้างบ้านให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือมีแต่ไม่เหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือ ช่วยเหลือสังคม เอื้ออาทรแก่กันของภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในสังคม และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน รวมทั้งบทบาทของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
การก่อสร้างบ้านให้กับนายทองดี พันธ์รักษ์ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ฝ่ายปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายและแรงงานในการก่อสร้าง

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว/ภาพ
ส.ปชส.อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๑๐๑ smart city