Uncategorized ข่าวรัฐสภา

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการและคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เดินทางศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันแบบครบวงจร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการและคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เดินทางศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันแบบครบวงจร ณ โรงเรียนบ้านคลองยางมูลบนอุปถัมภ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จากนั้นเวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ของ จ.ส.อ. สำรวม งามสุวรรณ นักปราชญ์เกษตรกรดีเด่น ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน