วันพุธ ที่ 29 เดือนมกราคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สะเดียง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ กำลังใจในพระดำริ พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

วันที่ 10 มกราคม 2563 เรือนจำแควน้อย อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการกำลังใจในพระดำริ

เวลา 9.30 น นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สะเดียง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ กำลังใจในพระดำริ พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา
โดยมี นางสาว วันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึง เรือนจำชั่วคราวแคน้อย ได้มีการดำเนินการ โครงการกำลังใจ ในพระดำริ ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา ปรับใช้ ในเรือนจำ ผ่านมาแล้วทั้งสิ้น 10 รุ่น ดูทางเรือนจำ ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และได้ดำเนินการ โครงการ กำลังใจในพระดำริ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเข้าถึงอย่างลึกซึ้งให้ผู้ต้องขังมีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมทั้งนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง โครงการอบรมการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยผู้ต้อง ขัง โครงการกำลังใจ ในพระราชดำริรุ่นที่ 11 (1/2563) ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 120 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปรับแนวคิด ทัศนคติ และรู้จักการใช้ชีวิต แบบพออยู่พอกิน พอประมาณ มีเหตุผล ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ พัฒนาจิตใจ และพัฒนาอาชีพ สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำได้ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ จากองค์กร หน่วยงานที่ให้ความรู้ต่างๆ ที่จะเป็นทั้ง ระหว่างต้องโทษและหลังพ้นโทษ