Uncategorized

อบต.หนองฮะ ร่วมกับเกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันโรคไหม้ข้าว

อบต.หนองฮะ ร่วมกับเกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันโรคไหม้ข้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ ร่วมกับเกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันโรคไหม้ข้าวและฟื้นฟูโรคไหม้ข้าว เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงปัญหาและสาเหตุ ตลอดจนการเตรียมมาตรการป้องกันในปีต่อไป
ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ แขมพิมาย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันโรคไหม้ข้าวและฟื้นฟูโรคไหม้ข้าว ซึ่ง อบต.หนองฮะ ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรทราบถึงปัญหาและสาเหตุ พร้อมทั้งได้รับองค์ความรู้ แนวทางการเตรียมมาตรการป้องกันในปีต่อไป ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายมีชัย พิมพ์ทอง นายก อบต.หนองฮะ,นายพีรเดช สายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรสุรินทร์,เกษตรอำเภอสำโรงทาบ ,เจ้าหน้าที่ อบต. และเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 200 คนภายหลังประธานกล่าวเปิดงาน ได้ร่วมชมการทำสารชีวภัณฑ์ บิวเวอร์เรีย ไตรโครเดอร์มา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชให้ความรู้ ทางด้านปัญหาและสาเหตุ ตลอดจนการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันอย่างถูกวิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมการเกิดโรคไหม้ข้าว ไม่ให้มีการแพร่กระจายมากขึ้น
ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ในฤดูการผลิตข้าวนาปี ต้นฤดูที่ผ่านมา พื้นที่กว่า 3 พันไร่ ได้ประสบปัญหาพื้นที่เกิดโรคไหม้ข้าว ทำลายต้นข้าว ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ดังนั้นเป็นการเตรียมการในการควบคุม จึงได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบกับปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ข้าวอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงมาก จากปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมเกษตรกรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น บิวเวอร์เรีย ไตรโครเดอร์มา เมตาไรเซียม ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง