Uncategorized

ปราจีนบุรี กิจกรรมรณ รงค์ส่งเสริมความรู้และ เผยแพร่ประกันภัย!!

ปราจีนบุรี กิจกรรมรณ
รงค์ส่งเสริมความรู้และ
เผยแพร่ประกันภัย!!

วันนี้ 31 สค.61 ที่โรง
เรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นาย
นพดล งามเหลือ นายอำ
เภอนาดี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมความรู้และเผย
แพร่ด้านประกันภัย ด้วย
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 หรือที่เรียกกันว่า
ประกันภัย พ.ร.บ.ซึ่งบัง
คับให้เจ้าของรถทุกคัน
ต้องจัดทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัย ผู้
ประสบภัยจากรถทุกคนแต่ปัจจุบันยังมีรถจำนวนมากที่ไม่เข้าสู้ระบบประกันภัย ทำให้
ผู้ประสบภัยบางส่วนไม่
ได้รับความคุ้มครอง ของกฎหมาย ประกอบ
กับอุบัติเหตุจากรถเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.นาดี จ.

 

ปราจีนบุรี อยู่บ่อยครั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมความรู้และเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ ด้าน
ประกันภัยพ.ร.บ.ในวันนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การรณรงค์ให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงความสำ
คัญของการประกันภัย
จะทำให้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนได้รับสิทธิฯมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
เมื่อสวมหมวกนิรภัย โดยปล่อยขบวนจยย.
รอบหน้าโรงเรียน นาย
นพดลกล่าวว่าตั้งแต่
เดือนตุลาคมเป็นต้นไป
อำเภอนาดีจะสวมหมวก
นิรภัย100% นับจากนี้ไปตร.จะทำการประชา
สัมพันธ์ไปก่อน 1 เดือน
นายชนะพล มหาวงษ์
ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่ง
เสริมและประกันภัยภูมิภาค กล่าวว่า สนง.
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประ

กอบธุรกิจประกันภัย
หรือคปภ.เป็นหน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่กำกับ ส่ง
เสริมพัฒนาธุรกิจประ
กันภัย ดูแลสิทธิประ
โยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย. โดย
สายส่งเสริมและประกัน
ภัยภูมิภาคตระหนักอยากให้เจ้าของรถทุกคันควรทำ พ.ร.บ.ตามที่กำหนดเพื่อสิทธิประ
โยชน์ของตนเอง การจัด
กิจกรรมครั้งนี้มี ผู้นำอปท.ผอ.นักเรียน และประชาชนร่วมกิจกรรม
กว่า 200 คน…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…