Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการตรวจสถานที่เพื่อขอต่อใบอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ

ร้อยเอ็ด-

วันนี้ (19 พ.ย.2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการตรวจสถานที่เพื่อขอต่อใบอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ

ณ อาคารโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร้อยเอ็ด ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ หมู่ที่ 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจสถานที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพและอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ.2550

ศรีไพร ทูลธรรม-รายงาน