Uncategorized

พังงา/ภาคเอกชนกลุ่มอันดามันจับมือเดินหน้าเตรียมประกาศปฏิญญา andaman go green สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

พังงา/ภาคเอกชนกลุ่มอันดามันจับมือเดินหน้าเตรียมประกาศปฏิญญา andaman go green สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน พร้อมด้วย ภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สภาเกษตรกร เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน เครือข่ายประมง และสภาองค์กรชุมชน ร่วมแถลงข่าว การเตรียมจัดกิจกรรมพิธีลงนาม ปฏิญญา andaman go green ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรม centara seaview resort khao lak ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อร่วมกันประชุมระดมความเห็นเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาของภูมิภาคอันดามันเพื่อทำให้เกิดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อมและเกิดการกระจายรายได้ในภูมิภาคอันดามัน รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างแต่ละภาคส่วนเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ยึดถือและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน โดยหอการค้า 6 จังหวัดอันดามันและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนได้ประชุมแต่ละภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนงาน นโยบาย ของแต่ละภาคส่วนว่าจะดำเนินกิจกรรมในส่วนของตนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดร่วมกันได้อย่างไร
ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอทางวิชาการ การเสวนา เพื่อชี้ให้เห็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา andaman go green ตลอดถึงแนวทางการพัฒนาของแต่ละภาคส่วน และจะลงนามร่วมกันทั้ง 6 องค์กร ซึ่งนับเป็นปรากฎการณ์ที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนมาช่วยกันระดมความเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา อันจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของภูมิภาคอันดามัน ซึ่งจะเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการประมง ภาคเกษตร ภาคชุมชน เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะทำให้อันดามันมีความโดดเด่นในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็นธรรม ตามนโยบายของสหประชาชาติ ซึ่งแต่ละภาคส่วนได้ตกผลึกร่วมกันในการใช้แนวทางนี้เป็นธงสำคัญในกระบวนการพัฒนา โดยเรียกแนวทางการพัฒนานี้ว่า andaman go green
จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าว และเรียนเชิญผู้สนใจทั้งหลายเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถติดต่อประสานงานเข้าร่วมงานผ่านสำนักงานหอการค้าจังหวัดพังงาได้โทร 084-7686780 โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้เป็นไปตามคำประกาศของสหประชาชาติเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งภูมิภาคอันดามันจะร่วมกันเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมตามคำประกาศขององค์การสหประชาชาติต่อไป