วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมกราคม คศ.2020

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ช้ัน 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นายวิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน และส่วนราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ จากนั้นคณะเข้ารับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โอกาสนี้ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 16 ร่วมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นด้วย

สำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการรับฟัง และการหารือในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ อาทิ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การขอแก้ไขผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายพื้นท่ีเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน การพัฒนาด่านชายแดนห้วยโก๋นเพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการผลักดันต่อยอดภูมิปัญญาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประชาชนจังหวัดน่าน
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการเพื่อพบปะผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน