พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนบ้านนาป่าแปก บ้านรักไทย และบ้านห้วยมะเขือส้มเพื่อรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนบ้านนาป่าแปก บ้านรักไทย และบ้านห้วยมะเขือส้มเพื่อรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ

ประกอบด้วย ด้านสินค้าเกษตร ด้านการคมนาคมและการขนส่งสินค้าเกษตร ด้านที่ดินทำกิน ด้านสาธารณูปโภค และด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้คณะกรรมการได้เป็นสะพานในการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับประชาชน โอกาสนี้

คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านรักไทยว่าควรจะมีการสร้างสรรค์โปรแกรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมและดื่มด่ำกับวิถีชีวิตภายในหมู่บ้านและเลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหมู่บ้านรักไทยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในการพักแรมระยะยาว
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการพบปะผู้แทนประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน