Uncategorized ข่าวรัฐสภา

นายสมชาย หาญหิรัญ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Industry 4.0 เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตถุงพลาสติกและแผ่นพลาสติก เพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.45 นาฬิกา ณ บริษัท คิงส์ แพ็ค จำกัด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา พร้อมคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

นำโดย นายสมชาย หาญหิรัญ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Industry 4.0 เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตถุงพลาสติกและแผ่นพลาสติก เพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy) ในด้านบรรุจุภัณฑ์รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ และการหมุนเวียน เพื่อไม่ให้เกิดขยะและของเสียในระบบการผลิต ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและการดำเนินงาน ปัจจุบันถือเป็นบริษัทชั้นนำในเอเซียทั้งการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
ในการนี้ คณะเดินทางได้มีการแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับฟังปัญหาและนำประเด็นข้อหารือกลับมาหารือในคณะกรรมาธิการต่อไป อาทิ1.ภาครัฐควรเข้ามาร่วมมือกับบริษัทในการจัดการอย่างจริงจัง เป็นระบบและต่อเนื่อง
2.ควรดำเนินการจัดทำเมืองหรือชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
3.ควรมีการจัดการคัดแยกขยะโดยจำหน่ายถุงขยะเป็นสีแยกประเภทขยะแทนการเก็บค่าธรรมเนียม
จากนั้น เวลา 14.00 นาฬิกา คณะเดินทางมาถึงบริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยพลาสติก ซึ่งบริษัทจิ่วหลงไทยเป็นบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง การรับซื้อขยะพลาสติกเหลือใช้ทั่วประเทศ นำมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งออกต่างประเทศทั้งหมด ผลิตภัณฑ์เป็น recycle 100 % มีเครือข่ายการเก็บพลาสติกเหลือใช้จากผู้ประกอบการจัดเก็บพลาสติกใช้แล้วมากกว่า 500 ราย มีการจัดการบริหารโรงงานแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน