วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อผส.มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจประจำปี 2564 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติอย่างยั่งยืน

อผส.มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจประจำปี 2564 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติอย่างยั่งยืน

ในการประชุมการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้นำเสนอการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ (Flagship) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร หรือ “Senior Complex บางละมุง” ชลบุรี เป็นภารกิจที่ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุและการเคหะแห่งชาติ ในการพัฒนาพื้นที่ ให้กลายเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็น ของสังคมสูงวัย ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ประเด็นต่อมา คือการขับเคลื่อนศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (Anti-Ageing Activity) หรือศูนย์ชะลอชรา เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Day Center) และสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนป้องกันการเข้าสู่ความสูงวัยที่รวดเร็วจนเกินไป ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ และการพัฒนาสู่การเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงเป็นพลังของสังคม โดยเปิดให้ผู้สูงอายุภายในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ในพื้นที่ของศพส ที่จัดบริการไว้ และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การขยายผลในชุมชน ต่อไป

รวมถึงการให้ความสำคัญในประเด็นการขับเคลื่อนการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อป้องกันวิกฤตของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมซักซ้อมการเตรียมการรับมือกับการแพร่ระบาด Covid หรือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนหรือเวชภัณฑ์เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การผลิตหน้ากากผ้าและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ การจัดทีม อพม (เชี่ยวชาญ ผส) เพื่อช่วยปฏิบัติการยามจำเป็น เป็นต้น