ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ก.ค.62″นี้ร่วม Run For Life… (ก้าวนี้มีค่าต่อชีวิต ) ที่…โพนทอง ร้อยเอ็ด. ***เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาการกีฬาเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการพัฒนา ของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง…

14 ก.ค.62″นี้ร่วม
Run For Life… (ก้าวนี้มีค่าต่อชีวิต ) ที่…โพนทอง ร้อยเอ็ด.
***เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาการกีฬาเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการพัฒนา ของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง…

*** ๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ …. มีการบัญญัติเรื่องการกีฬาและบทบาทหน้าที่ของ การกีฬาไว้อย่างชัดเจนในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๑ วรรคแรก กล่าวคือ “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง เสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”
*** ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ประกอบด้วย (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ประชารัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วยนวัตกรรม และมุ่งสู่การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อย่างใกล้ชิด ในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่เป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
*** ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีการกำหนดการพัฒนา ประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา คือ มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริม ให้ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี ในลักษณะของ
(๓.๑) การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ
(๓.๒) พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละวัย กิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมทางกายและสุขภาพแก่ประชากรกลุ่มต่างๆ ในอำเภอโพนทอง…
ดร.ณิรัชกร ทองน้อย(อู๋) 081 260 2929.