ร้อยเอ็ด/… ผวจ.คุมเข้มภาครัฐ ภาคเอกชนดูแลความปลอดภัยปชช. ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2563


ร้อยเอ็ด/…
ผวจ.คุมเข้มภาครัฐ ภาคเอกชนดูแลความปลอดภัยปชช. ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2563

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสั่งทุกอำเภอดูแลความปลอดภัยปชช. เทศกาลปีใหม่ 2563โดยเฉพาะในคืนวันที่ 31 ธันวาคมดำเนินการ 3 ด้าน ตามสั่งการของพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บกปภ.ช.)
1.ด้านการเตรียมความพร้อม ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

2.ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ได้ทราบถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย รวมถึงบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือผู้กระทำการประมาทเลินเล่อจนส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และระมัดระวังการจุดไฟเพื่อเผาเศษวัสดุหรือบรรเทาความหนาวเย็น
3.ด้านการปฏิบัติการ :อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจเตรียมความพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยอื่น ๆ
ผวจ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในศุภวาระอันเป็นมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2563 ผมขอส่งความสุข ความปรารถนาดี พร้อมความห่วงใยไปยังพี่น้องประชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ร่วมทำความดี รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตนเอง และครอบครัวตลอดไป

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน