วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด..คุมเข้ม!! อสม.ตรวจคัดกรอง.ต้านโควิด-19

สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด..คุมเข้ม!! อสม.ตรวจคัดกรอง.ต้านโควิด-19

เมื่่อเวลา 19.30 น.วัน
เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 -นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทุกตำบลในเขตพื้นที่เพื่อต้านโควิด-19ทุกมิติ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลทุกตำบลและการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปี2564พร้อมทั้งชี้แจงระเบียบ ข้อปฏิบัติว่าด้วย อสม.เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ อสม.ผู้นำด้านสุขภาพที่แท้จริงส่งเสริมจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพและกิจกรรมเช่นงานขาวดำควรตรวจคัดกรองทุกคนให้ใส่แมสก่อนเข้าบริเวณทุกครั้ง!!!! โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ได้แก่ โรคเบาหวานความดันโลหิต โรคมะเร็ง รวมถึงให้คำแนะนำประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี เพื่อให้ประชชนที่เจ็บป่วยในระยะเริ่มแรกได้เข้าสู่ กระบวนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการเชื่อมโยง ระหว่างบ้าน ชุมชน สถานบริการระดับตำบลโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ได้แก่ โรคเบาหวานความดันโลหิต โรคมะเร็งรวมถึงให้คำแนะนำประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยในระยะเริ่มแรกได้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเชื่อมโยง ระหว่างบ้าน ชุมชน สถานบริการระดับตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบุบและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเป็นผู้นำความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy ) เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน”101 smart city”
“อสม.เพิ่มรายจ่ายอสม.เพิ่มรายได้อสม. ร่างกายแข็งแรงอสม.ร่างกายแข็งแรงสู้สู้”
“อสม.เพิ่มรายจ่าย” อสมเพิ่มรายได้”อสม.ร่างกายแข็งแรง” อสมร่างกายแข็งแรง”สู้สู้”.ต้านโควิด-19

ภาพข่าว.ศรีไพรทูลธรรม.สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดฯ