วันศุกร์ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ร้อยเอ็ด- เสริมสร้างพลัง*29,704*วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย(CRA Charity Run 2019) พร้อมกัน 10 จังหวัดทั่วไทย!!

จ.ร้อยเอ็ด-

เสริมสร้างพลัง*29,704*วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย(CRA Charity Run 2019) พร้อมกัน 10 จังหวัดทั่วไทย!!

เช้าวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2562) เวลา 04.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 “วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ”
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด
โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ฐิติมา ชินะโชติผู้ช่วยเลขา
ธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ด้วยพระกรุณาธิคุณในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณา โปรดให้จัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินวิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 “วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ” ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรมทั่วไทย ทั้งสิ้น 29,704 ราย โดยงานวิ่ง 10 สีสันสร้างสุข สานต่อพระปณิธาณ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.วิ่งเพื่อพัฒนาการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส

 

2.วิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง ลดเสี่ยงภาวะหัวใจขาดเลือด

3.วิ่งเพื่อลดโรคอ้วน ลดระดับน้ำตาล ลดไขมันในเลือด ควบคุมความดัน

4.วิ่งเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ สูงวัยสดชื่นแข็งแรง

5.วิ่งเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างบุคลากรทางการแพทย์

6.วิ่งเพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรม สร้างองค์ความรู้รับมือกับโรคร้าย

7.วิ่งเพื่อส่งเสริมการผลิตยารักษาโรค ลดภาระค่าใช้จ่าย

8.วิ่งเพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรง เสริมเกราะป้องกันก่อนเกิดโรค

9.วิ่งเพื่อยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล

10.วิ่งเพื่อสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มียอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดในประเทศ จำนวน 10,177 คน
แบ่งเป็น

-ประเภทฟันรัน ระยะทาง 2 กิโลเมตร จำนวน 1,872 คน

-ไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร จำนวน 5,280 คน

-มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร จำนวน
2,221 คน

-ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร จำนวน 692 คน

-ประเภท VIP จำนวน 112 คน

ในครั้งนี้เป็นการวิ่งสุขภาพ เพื่อพัฒนารักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้วยโอกาส วิ่งเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพหัวใจให้แข็งแรงและ ลดเสี่ยงภาวะหัวใจขาดเลือด วิ่งเพื่อลดโรคอ้วน ลดระดับน้ำตาล ลดไขมันในเลือด ควบคุมความดัน วิ่งเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ สูงวัยสดชื่นแข็งแรง วิ่งเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างบุคลากรทางการแพทย์ วิ่งเพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมสร้างองค์ความรู้รับมือกับโรคร้าย วิ่งเพื่อส่งเสริมการผลิตยารักษาโรคลดภาระค่าใช้จ่าย วิ่งเพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรงเสริมเกราะป้องกันก่อนเกิดโรค วิ่งเพื่อยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล และวิ่งเพื่อสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง จากภายในจังหวัดร้อยเอ็ดนับกว่าหมื่นต้นๆ..

ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว
จิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด