วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกันในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน”

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกันในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน”

โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนา
ด้วยปัญหาทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาโดยใช้หน้าที่และอำนาจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และจากการลงพื้นที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามกรอบหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา พบว่า ในพื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐซึ่งกำกับดูแลเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตป่าไม้ และเขตอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นป่านอนุรักษ์ เป็นพื้นที่คุ้มครองป่าไม้ ห้ามบุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการจัดการป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกันของหน่วยงานของรัฐโดยใช้อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นกรณีศึกษา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูล สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมระดมความคิดเห็นในการประสานนโยบายของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน และเพื่อให้ได้ข้อยุติในการบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนจะได้เสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา อาทิ ผู้แทนจากกรมป่าไม้ ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติทับลาน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน