วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ด้านภารกิจ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 นาฬิกา ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ด้านภารกิจ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการสัมมนา และนายวิทยา ผิวผ่อง กรรมาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภารกิจและหลักเกณฑ์การจัดตั้ง”
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมาธิการได้รับฟังความคิดเห็นและแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการมีส่วนร่วมของประชาชน จากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไว้ใช้ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจ รวมทั้ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังความคิดเห็นและได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการกำหนดภารกิจการบริการสาธารณะ การจัดลำดับขั้นตามศักยภาพและความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเลือกงานบริการสาธารณะตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การกำหนดที่มาของรายได้และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล ตลอดจนกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อหาแนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน