วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (พชอ.).

วันนี้ ๒๒ มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (พชอ.)…โดย มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้แทน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน “101 smart city” วีระศักดิ์ จรฯ ภาพข่าว/ศรีไพร ทูลธรรม สื่อข่าวnewอสม.สสอ.รอ