ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2/2562

วันนี้ (1 กุมพาพันธ์ 2562) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2/2562 ณ ห้องฝึกอบรมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม

 

 

ยาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ โดยบูรณาการงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร มุ่งเน้นดำเนินการ 3 มาตรการหลัก คือ1.มาตรการด้านการป้องกัน โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษ พิษ ภัย ของปัญหายาเสพติด เพื่อลดปริมาณของผู้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2.มาตรการด้านการปราบปรามโดยบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด
3.มาตรการด้านการบำบัดรักษา โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจในอันดับแรก กำหนดกระบวนการบำบัดที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เสพยาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู กลับมาเป็นคนดีของสังคม สามารถดำรงชีพได้ตามปกติโดยไม่กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 12 วัน 11 คืน ซึ่งมีเป้าหมายคือผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอ จำนวน 100 คน การอบรมประกอบด้วยกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดตามมาตรฐานวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข(กาย จิต สังคม บำบัด) จำนวน 9 วัน การฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดจำนวน 3 วัน(หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ตามแนวทางของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

///////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม////จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ