Uncategorized

จังหวัดนครสวรรค์ เร่งสำรวจ กวดขัน เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

จังหวัดนครสวรรค์ เร่งสำรวจ กวดขัน เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
ช่วงเทศกาลตรุษจีน สร้างความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณตลาดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันประชาสัมพันธ์การตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนนายชัชวาลย์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี มีการตรวจเฝ้าระวังเรื่องอาหารปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์, เทศบาลนครนครสวรรค์, โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานประมงจังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด, สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โดยทีมหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit)

การตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดสด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดเทศบาลนครนครสวรรค์ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ตลาดศรีนคร และห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขานครสวรรค์, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนครสวรรค์ สาขา 1, ห้างสรรพสินค้าโลตัสนครสวรรค์ สาขาเขาขาด พบว่า จำนวนตัวอย่างอาหารทั้งหมด 253 ตัวอย่าง ไม่พบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จำนวน 247 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 97.63
​โดยในวันนี้จัดกิจกรรมตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์
ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าอย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังควรให้ความสำคัญในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย โดยให้ยึดหลัก 4 ส. 1 ร. คือ เลือกซื้อของสด ล้างให้สะอาด ปรุงให้สุก เก็บใส่ตู้เย็น เน้นรับประทานขณะร้อน จึงจะทำให้การบริโภคอาหารปลอดภัยอย่างแท้จริง