Uncategorized

พ่อเมืองเชียงราย เปิดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท8 บ้านจะลอ

พ่อเมืองเชียงราย เปิดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท8 บ้านจะลอ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ในโครงการกิจกรรมจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ เพื่อรับฟังปัญหา แก้ไขและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของพื้นที่ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ.62 จัดที่โรงเรียนสังวาลย์วิท8 ม.10 บ.จะลอ อ.แม่ฟ้าหลวง โดยมี นางดวงจิต ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมคณะ รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่มาให้บริการอย่างคับคั่ง และมีประชาชนจากบ้าน ม.10 และพื้นที่ข้างเคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ ประธานได้กล่าวปราศรัยทักทายผู้มาร่วมงาน ผู้มาให้บริการ และผู้มารับบริการ พร้อมกับมอบนโยบายในการร่วมมือป้องกันไฟป่าเพื่อลดหมอกควันและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาจากยาเสพติดและการตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติด รวมทั้งความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

จากนั้น ประธานพร้อมคณะเดินพบปะทักทายประชาชน นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งเยี่ยมคูหาบริการจากส่วนราชการโดยรอบอย่างทั่วถึงในบริเวณสถานที่จัดงาน ก่อนที่จะเปิดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสั่งการให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบรับไปดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้ว

 

โดยส่วนใหญ่มีประชาชนมารับบริการ อาทิ ผู้อายุ คนพิการ ชนชายขอบ กลุ่มคนเปราะบางมารับถุงยังชีพ และนักเรียน รับบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีอาการป่วยด้วยโรคหวัดและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ถอนฟัน รับบริการปรึกษาปัญหาในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ รับแจกพันธุ์ไม้ วัสดุการเกษตร เอกสารแนะนำความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การบรรยายแนะนำความรู้ของส่วนราชการและหน่วยงาน ชมการสาธิตดับไฟตากแก๊สหุงต้มในครัวเรือนจากสำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียวราย การมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน 5 ทุน มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด แพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
รวมทั้ง การมอบผ้าห่ม ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และอาหารแห้งให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ อีกทั้ง ให้บริการเจ้าของที่นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการทำหมันสุนัขเป็นจำนวนมาก พร้อมกับแจกจ่ายเอกสารแผ่นพับจากโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากสื่อมวลชนที่รับเชิญมาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักอีกด้วย

 

พร้อมกันนี้ ประธานยังได้กล่าวขอบคุณผู้จัดงาน และประชาชนที่มารับบริการในครั้งนี้ที่มาเป็นจำนวนมาก อันเป็นการสร้างรอยยิ้ม ความปิติยินดี และประทับใจในความห่วงใยและการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมของจังหวัดเชียวรายในครั้งนี้อีกด้วย

โดยการให้บริการในครั้งนี้ ประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม บรษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด เชียงราย กระทรววการคลัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย อบต.แม่ฟ้าหลวง กศน.อ.แม่ฟ้าหลวง โตโยต้าเชียงราย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเชียงราย รวมทั้ง กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย) กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม (สัสดีจังหวัดเชียงราย) กองร้อย อส.จ.ชร ที่1ที่เตรียมการมาให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึงอีกด้วย