Uncategorized

ปราจีนบุรี แถลงข่าว จัดงาน”วันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ”

ปราจีนบุรี แถลงข่าว
จัดงาน”วันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ”

 

วันนี้ 2 สค.61 นายวิบูลย์ หัตถจิตโกศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปรา
จีนบุรี ร่วมแถลงข่าวจัด
งาน”วันส้มโอหวาน และ
ของดีศรีมโหสถเพื่อกระ
ตุ้นเกษตรกรรวมตัวเข้าสู่นโยบายเกษตรแนว
ใหม่ของรัฐบาล นางสาว
จิรภา ทองศิริ นายอำ
เภอศรีมโหสถ เปิดเผย
ว่าอำเภอศรีมโหสถเป็น
อำเภอหนึ่งในจังหวัด
ปราจีนบุรีที่ชาวสวนปลูกส้มโอมาก พันธุ์ส้ม
โอที่นิยมปลูกในพื้นที่เป็นทองดีและพันธุ์ขาว
น้ำผึ้งซึ่งเป็นพันธุ์ส้มโอ
ที่มีรสชาดหวานและเป็น
ที่ต้องการของตลาดทั่ว

 

ไป และยังเป็นพืชเศรษฐ
กิจของอำเภอศรีมโหสถ
นิยมปลูกกันมากในพื้นที่
ต.โคกปีบ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกรวมกันประมาณ
1,200 ไร่ โดยเฉพาะพื้น
ที่ ม.2 บ้านโคกวัด จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกกันมากที่
สุด นอกจากนั้นยังมีพื้น
ที่ปลูก ม.1บ้านสระมะ
เขือ ม.8 บ้านหนองสะแก และ ม.9 บ้าน
หนองเรือ ซึ่งเกษตรกร
ได้รวมกลุ่มกัน 60 ราย
เป็นลักษณะเกษตร
แปลงใหญ่ทำให้ระยะ
แรกยังไม่มีปัญหาด้าน
การตลาดนัก เนื่องจาก
มีกลุ่มผู้ค้าได้ทำพันธะ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แบบเหมาต้นกับเกษตร
กร และนำออกไปจำ
หน่ายตลาดทั่วไปส่งผล
ให้ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่รู้จักส้มโอหวานของ
ดีศรีมโหสถ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระดับ
รากหญ้าของอำเภอศรี
มโหสถ และที่สำคัญยัง
เป็นการประชาสัมพันธุ์
ของดีและแหล่งท่อง
เที่ยวที่สำคัญของอำเภอ
ศรีมโหสถอีกทั้งเป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้กับพันธุ์
ส้มโอของกลุ่มเกษตรกร
ต.โคกปีบ อำเภอศรีมโห
สถจึงได้จัดงาน “วันส้ม
โอหวานและของดีศรีม
โหสถ” ขึ้นตั้งแต่ปี2559
สำหรับปีนี้จะจัดขึ้นเป็น

ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 17-23 สค.
61ณ สนามหน้าที่ว่าการ
อำเภอศรีมโหสถ ภายใน
งานวันส้มโอหวานของดี
ศรีมโหสถ ยังมีกิจกรรม
ปั่นชมสวนส้มโอ”ปั่นสุโข
กินส้มโออร่อย” ให้ผู้ร่วม
งานได้ปั่นจักรยานเที่ยว
ชมบรรยากาศ ชมสวน
พร้อมชิมส้มโอแท้ที่มีรส
หวาน ชมและเลือกซื้อ
สินค้า (OTOP) ที่ผู้ผลิต
นำมาจำหน่ายตลอดงาน
และจำหน่ายพันธุ์ไม้ กล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ นอก
จากนี้ภายในงานยังรับ
สมัครบุคคลทั่วไปร่วม
กิจกรรมประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งและกิจกรรม
กาแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆของจัง
หวัดปราจีนบุรีให้ชมฟรี
อีกด้วยในงานแถลงข่าวมีเกษตรจังหวัด ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน นส.รุ่งนภา เชาวน์ดี
อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่
51/1ม.2 ต.โคกปีบ
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่าทำ
15 ปี มีสวนส้มโอ 5 ไร่
ในแต่ละปีจะขายผล
ผลิตเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้าน
บาท ถ้าปีไหนส้มโอลูก
โตและดกอย่างไม่ได้จะ
อยู่ที่เจ็ดแสนบาทหรืออาจเจ็ดแสนนิดๆถือว่าพอมีรายได้เลี้ยงครอบ
ครัวได้ ส้มโอนอกจาก
จะทานสุขได้แล้วยัง
สามารถนำมาแปรรูป
เป็นเครื่องดื่ม และสบู่
ได้อีกด้วย…

ภาพ/มานพ เสนนานุช
ข่าว/ทองสุข สิงห์พิมพ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี/รายงาน…