Reporter&Thai Army

จังหวัดตาก ฝ่ายปกครอง ทหาร อบต. ประชาชน ครูนักเรียน บูรณาการร่วมกันเลียงกระสอบทราย กั้นและเสริม ฝาย อ่างเก็บน้ำ ใว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง

จังหวัดตาก ฝ่ายปกครอง ทหาร อบต. ประชาชน ครูนักเรียน บูรณาการร่วมกันเลียงกระสอบทราย กั้นและเสริม ฝาย อ่างเก็บน้ำ ใว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น.
นายสมพงษ์ ศรีบัว นายก อบต.ช่องแคบ เปิดโครงการรักษาน้ำรักษาป่ารักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำ หน้าน้ำตกพาเจริญ บ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร, ฝ่ายปกครอง, ผู้นำท้องถิ่น, ครูนักเรียนโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี , เจ้าหน้าที่ อปท. และประชาชน เข้าร่วมกว่า 200 คน ช่วยกันลำเลียงกระสอบใส่ทราย กั้นฝ่าย อ่างกักเก็บน้ำ

 

นายสมพงษ์ ศรีบัว นายก อบต.ช่องแคบ กล่าวว่า
วันนี้ อบต.ช่องแคบ ร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยกันลำเลียงกระสอบทรายกั้นฝาย อ่างเก็บน้ำหน้าน้ำตกพาเจริญ โดยใช้กระสอบกล้องถ่ายประมาณ 1,000 ลูก การกักเก็บน้ำใช้ฤดูแล้งและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 87 พรรษา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง อบตช่องแคบเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักควงแขนทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ เพื่อให้แหล่งน้ำและพื้นป่าฟื้นคืนสู่สภาพเดิมมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า
ปีนี้ อำเภอพบพระ ใด้ให้ทุกภาคส่วน ช่วยกันเตรียมความพร้อม กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเตรียมแก้ปัญหา เรื่องภัยแล้ง โดย.ประสาน ไปยัง ปภ.จังหวัด อบต., เทศบาล ช่วยกันบูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ด้วยการกักเก็บน้ำ ในช่วงฤดูแล้งร่วมกับพี่น้องประชาชน

ขอบคุณภาพจาก : คุณชวลิต วิกุลชัยกิจ