Reporter&Thai Army

พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ร่วมกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เพื่อแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเอาไว้อุปโภคบริโภค

เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๒ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ร่วมกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เพื่อแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเอาไว้อุปโภคบริโภค เนื่องจากระยะเวลาช่วงนี้สภาพอากาศร้อนส่งผลทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอ ณ พื้นที่ หมู่ ๙ ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. แจกจ่ายน้ำทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ ลิตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย