Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.สุวิทย์ วังยาว รอง ผบ.มทบ.๓๗ พร้อมด้วยจนท.ชป.มวลชน อ.เมือง,อ.เวียงชัย, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.ดอยหลวงและ อ.พยาเม็งราย เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการทำถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียให้กับชุมชน

เมื่อ ๐๑๐๘๐๐ มี.ค.๖๒ กกล.รส.จว.ช.ร. นำโดย พ.อ.สุวิทย์ วังยาว รอง ผบ.มทบ.๓๗ พร้อมด้วยจนท.ชป.มวลชน อ.เมือง,อ.เวียงชัย, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.ดอยหลวงและ อ.พยาเม็งราย เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการทำถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียให้กับชุมชน และสามารถนำไปขยายผลให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในอำเภอที่รับผิดชอบได้ มีนายวีระชัย ไชยมงคล กำนัน ต.ป่าแดด อ.เมือง จว.ช.ม. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมี พล.ต.จิรเดช กมลเพชร รอง มทภ.๓(๑) เป็นประธานเปิด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๙๘ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย