Reporter&Thai Army ข่าวมุกดาหาร ข่าวเด่น

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 ลงพื้นที่คุมเข้มการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.เลย สร้างความมั่นคงและแก้ปัญหายาเสพติดชายแดน

26 มีนาคม  67  ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย พล.ท. บุญสิน พาดกลาง รอง ผอ.รมน.ภาค 2 (1) เป็นผู้แทน พล.ท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 โดย กอ.รมน.ภาค 2 กำหนดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด และเพื่อการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดจัดชุดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โดยได้ดำเนินโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 20 จว.ภาค ตอ./น. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย., อ.จ.และ กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. ห้วงวันที่ 26-27 มี.ค. 67 จึงจัดตั้งคณะชุดตรวจติดตามฯ ของ ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 รวม 5 นาย ประกอบด้วย พล.ท. บุญสิน พาดกลาง รอง ผอ.รมน.ภาค 2 (1) พล.ต. ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รอง ผอ.รมน.ภาค 2 (4) พ.อ. ชวรัชต์ ทรงสุนทร ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2, พ.อ. ชาติชาย ศรีสุราช หน.ปท.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2, พ.อ. อมรวัฒน์ มัจฉา หน.ปส.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 ลงพื้นที่จังหวัดเลย ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด และเพื่อการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 จ.เลย โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย พล.ต.นรทิป โพยนอก ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี,พ.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย, พ.อ.อภิชาต รานอก รอง ผอ.รมน.จว.เลย(ท) นายอำเภอเข้าร่วมประชุมและรายงานข้อมูล

โดยจัดชุดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยได้ดำเนินโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย.รับฟังบรรยายสรุป ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด บรรยายสรุปภาพรวมงานความมั่นคง 4 ด้าน คือด้านความมั่นคงแห่งรัฐ,ด้านความมั่นคงสังคม,ด้านความมั่นคงแบบพิเศษ และด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, สายด่วน 1374 การปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในพื้นที่ จาก บก.ตร.ภูธรจังหวัด และ สาธารณสุขจังหวัดเลย
จังหวัดเลย มีสภาพที่เอื้อต่อการกระทำผิดโดยเฉพาะบริเวณชายแดน 6 อำเภอ ริมฝั่งแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงด้วยภูเขาสลับซับซ้อน จำนวนมากและแม่น้ำ อีกทั้งมีจุดเสี่ยงจำนวนมาก เส้นทางลำเลียงยาเสพติดหลายด้านทั้งต่างประเทศ ภาคเหนือ ภาคอีสาน จุดเพ่งเล็งและเสี่ยงมาก คือ อ.ด่านซ้าย ท่าลี่ เชียงคาน และ ปากชม และมีแนวโน้มระบาดของยาเสพติดรุนแรงรวมถึงผู้เสพอีกด้วย ผู้เสพทั้งวิกลจริตและคลุ้มคลั่ง ส่วนใหญ่คือ อ.วังสะพุง อ.เอราวัณ อ.ปากชม และ อ.ท่าลี่ รวม 640 ราย จึงต้องใช้กำลังฝ่ายทหารมาร่วมปฏิบัติการด้วย ขณะนี้ได้ตั้งศูนย์สกัดกั้นชายแทนร่วมกับ สปป.ลาว ขึ้นที่ อ.ท่าลี่ และจะตั้งศูนย์อีกให้ครบทั้ง 6 อำเภอชายแดน

ทางด้าน พล.ท. บุญสิน พาดกลาง รอง ผอ.รมน.ภาค 2 (1) กล่าวว่า ได้จัดตั้งศูนย์สกัดกั้นยาเสพติดแล้วที่ จ.นครพนม หรือหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ นบ.ยส.24 ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจะขยายไปอีกให้ครบ ทุกจังหวัดชายแดน เพราะต้องมีมาตรการป้องกันปราบปรามแบบเข้าเป็นสองเท่าของจังหวัดอื่นๆ ปัญหาการระบาดการค้ายาเสพติดมีความรุนแรงชุกชุมมากขึ้นโดยเฉพาะ อำเภอชายขอบ อำเภอชายแดน กองทัพบกไม่มีนโยบายล่อซื้อแต่มีนโยนบายสกัดกั้น จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่และโดรนมาใช้ ต้องประสานงานภาครัฐ ภาคเอกลน ประชาชนอย่างจริงใจและจริงจัง ต้องตรวจเครือข่ายผู้ค้าให้ชัดเจนว่ามีเท่าไร ที่ไหนบ้าง ต้องทำการกำจัดโดยเร็วและหากมีรายชื่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยต้องดำเนินการทันทีเข้มข้นขึ้นต่อไป

พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร  รายงาน