Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑ ) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นายก อบต.บ้านไร่ , ปลัด สนง.อบต.บ้านไร่ , ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การตอนรับ นายรังสรรค์ วัฒนพานิช นอภ.บ้านไร่ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจ กับกำลังพลจากหน่วยปกติ(ร.๔ พัน.๑)

เมื่อ ๐๑๑๐๐๐ เม.ย.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑ ) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นายก อบต.บ้านไร่ , ปลัด สนง.อบต.บ้านไร่ , ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การตอนรับ นายรังสรรค์ วัฒนพานิช นอภ.บ้านไร่ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจ กับกำลังพลจากหน่วยปกติ(ร.๔ พัน.๑) และคณะทำงานในการร่วมดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำห้องใหม่ให้กับ นางถาง เลขยัน อายุ ๗๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๙๕ ม.๑๐ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ (สนับสนุนงบประมาณโดย สนง.พมจ.อุทัยธานี) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ การปฏิบ้ติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย