Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวบันเทิงและกีฬา

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 เติมยาวิเศษ!! จัดแข่งขันกีฬาภายในหน่วย เสริมความรัก สร้างสามัคคีด้วยกีฬา ร่างกายแข็งแรง Strong Army Happy Life

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 เติมยาวิเศษ!! จัดแข่งขันกีฬาภายในหน่วย เสริมความรัก สร้างสามัคคีด้วยกีฬา ร่างกายแข็งแรง Strong Army Happy Life

เมื่อวันที่ 16 – 27 กันยายน 2562 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 จัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยระหว่างกองร้อยหน่วยขึ้นตรงกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีภายในหน่วยและครอบครัวกำลังพล รวมถึงผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 8 ประเภท, กีฬาทางทหาร จำนวน 11 ประเภท และกีฬาของแม่บ้านครอบครัวกำลังพลอีกด้วย

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ให้หน่วยได้จัดการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยทหารและครอบครัวกำลังพล ชุมชนรอบค่าย อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชนกระชับแน่นมากขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างร่างกาย จิตใจ ให้กับกำลังพลได้มีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวคิดของผู้บัญชาการทหารบก Smart soldiers Strong Army มุ่งสู่การเป็นทหารต้นแบบ