Uncategorized ข่าว เชียงราย

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) รับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) รับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีการเปิด Warroom ระหว่างกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 กับจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟัวรายละเอียดในการประชุม Warroom ของจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ พร้อมด้วย พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย พ.อ.สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 พ.อ. ปรัษฐา ครามะคำ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียวราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมทางไกลในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (บก.คฟป.ทภ.3) กำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านการประชุมทางไกล เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน การกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่าและหมอกควัน การกำหนดมาตรการบัญชาการเหตุการณ์ ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกับจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่

 

สำหรับจังหวัดเชียงรายได้ออกมาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งจะได้ออกประกาศรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่จะเริ่มเปิดปฏิบัติการในปี2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์ก่อนให้เร็วขึ้น คู่ขนานกับการลงพื้นที่ออกชี้แจง แก่ผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

อีกทั้ง จังหวัดเชียงรายจะได้มีการสำรวจจัดตั้ง Safety Zone ในการรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากภาวะหมอกควันและไฟป่า ซึ่งจะมีการจัดตั้งในส่วนของจังหวัดและในทุกอำเภอรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล การจัดกิจกรรม วิ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัด การเตรียมการจัดงาน Kick Off รณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งมีกำหนดในการจัดกิจกรรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยจะมีการจัดนิทรรศการ การสาธิตการกำจัดขยะ การระดมพลปล่อยขบวนรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ทราบถึงปัญหาของไฟป่าและหมอกควัน ที่ทำให้เกิดการตระหนัก รับรู้ และเข้าใจถึงผลกระทบ และบทลงโทษตามกฎหมายในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย

สำหรับจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่เสี่ยง จำนวน 14 อำเภอ รวม 36 ตำบล โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ หรือ Action Plan เพื่อนำมาเป็นแผนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในปี 2562-2563 นี้ต่อไป

???????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
31/10/62