Uncategorized

นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เป็นประธาน “พิธีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลสวนจิก

ร้อยเอ็ด….
– วันนี้ 24 ก.ค. 2561 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เป็นประธาน “พิธีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จากเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน”
โดยนายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานว่าตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักมากพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 ทำให้เกิดวาตภัยครอบคลุมพื้นที่ 20 อำเภอ 108 ตำบล 385 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,590 ครัวเรือน ทำให้ทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหาย ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย 2,377 หลัง ยุ้งข้าว 123 หลังและคอกสัตว์ 191 หลัง นั้น
เนื่องจากสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ของอำเภอศรีสมเด็จ ซึ่งเกิดภัยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้รับความเสียหายในพื้นที่ 6 ตำบล 33 หมู่บ้าน 206 หลังคาเรือน ซึ่งอำเภอได้ประสานให้พระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิกได้รับรายงานว่า มีประชาชนได้รับความเสียหายมากถึง 13 หมู่บ้าน 114 หลังคาเรือน โดยแยกความเสียหาย ได้แก่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 91 หลัง ยุ้งข้าวและคอกสัตว์ 18 หลัง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก มีงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอรับการช่วยเหลือจากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยผ่านอำเภอศรีสมเด็จตามลำดับ
ในการนี้จังหวัดร้อยเอ็ดโดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.ช.ภ.จ.ร้อยเอ็ด) ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามที่อำเภอศรีสมเด็จเสนอ ซึ่งตามระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์แล้ว สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำที่รับความเสียหายตามที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 33,000 บาท และยุ้งข้าว คอกสัตว์ ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินทดลองราชการฯ ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรจำนวน 114 หลังคาเรือน รวมเป็นเงิน 241,335 บาท
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน