Uncategorized

อบจ.พังงาจัดงานสืบสานประเพณีเข้าพรรษาอำเภอทับปุด หล่อเทียนพรรษถวาย 9 วัด

พังงา/อบจ.พังงาจัดงานสืบสานประเพณีเข้าพรรษาอำเภอทับปุด หล่อเทียนพรรษถวาย 9 วัด

ที่วัดไสเสียด ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะ 17 พร้อมด้วย นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นำพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา โดยภายในงานมีกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา การสมโภชเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ให้กับพระสงฆ์ที่วัดและสำนักสงฆ์ในเขตอำเภอทับปุด รวม 9 วัด

นายบำรุง ปิยนามวาณิช กล่าวว่า โครงการสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา อบจ.พังงาได้สนับสนุนให้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและธำรงรักษาวิถีชีวิตตามหลักพุทธศาสนาในส่วนที่ว่าประเพณีเข้าพรรษาให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอทับปุดตลอดไป ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการวางรากฐานการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอำเภอทับปุด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในอำเภอทับปุด โดยใช้มิติด้านวัฒนธรรมประเพณีให้เกิดความรู้รักสามัคคี ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และยังเสริมสร้างความปรองดองสามัคคี ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530