Uncategorized

พังงา/พุทธศาสนิกชนชาวพังงาร่วมหล่อเทียนพรรษา อนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้ยั่งยืนสืบไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้ร่วมกับจังหวัดพังงา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา การสมโภชเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดและสำนักสงฆ์ต่างๆในเขตอำเภอเมืองพังงา รวม 21 แห่ง และจะมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา

 

นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวว่า อบจ.พังงาได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนและพี่น้องพุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนท้องถิ่น ให้มีความรัก และหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น และวิถีชีวิต

 

ในชุมชนของตนเอง ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษารวมทั้งร่วมจัด ขบวนรถแห่เทียนพรรษา ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ส่งเสริมให้ศาสนิกชนอธิษฐานงดเว้นอบายมุข และสิ่งเสพติดต่างๆ ในวันเข้าพรรษา และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปอโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530