Reporter&Thai Army Uncategorized

กองเรือยุทธการประดับยศนายทหารกว่า 100 นายก้าวขึ้นมาสู่ความสำเร็จในชีวิตรับราชการ

กองเรือยุทธการประดับยศนายทหารกว่า 100 นายก้าวขึ้นมาสู่ความสำเร็จในชีวิตรับราชการวันนี้ 26 พ.ย.62ที่ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 216นาย นาย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี 

อาศัยอำนาจตามความใรมาตรา7 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และคำสั่งกห.(เฉพาะ)ที่ 281/60 ลง27 พ.ค.60 โดยมีนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เป็นว่านาวาตรี ว่าที่เรือเอก ว่าที่เรือโท ว่าเรือตรี สังกัดกร.จำนวน 216 นาย ตามคำสั่งกห.ที่1420/2562 ลง 1 พ.ย.62และ คำสั่งกห.ที่1473/2562 ลง 12 พ.ย.62 เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรและตามคำสั่งกห.ที่1438/2562ลง 7พ.ย.62 เลื่อนนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น นับเป็นเกียรติความภาคภูมิใจแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล อันเกิดจากความตั้งใจ พากเพียร และอุตสาหะ เพื่อก้าวขึ้นมาสู่ความสำเร็จในชีวิตรับราชการ อย่างไรก็ตาม ขอให้นายทหารทุกนาย จงปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต เที่ยงธรรม พร้อมนำความสามารถมาพัฒนากองทัพเรือ และกองเรือยุทธการ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และปกป้องประเทศชาติให้คงความเป็นเอกราชสืบไป

https://youtu.be/dv3BM6XIS-4

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก