Uncategorized

อำเภอบ้านหมี่เปิดโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
อำเภอบ้านหมี่เปิดโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

ที่วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อำเภอบ้านหมี่ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง ด้วยการเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชนหาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานที่ขาย ได้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตและสินค้า
จากการเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา อำเภอบ้านหมี่ มีผู้มาลงทะเบียนประสงค์จำนำผลผลิตและสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท รวมทั้งสิ้นจำนวน 170 ราย โดยตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อำเภอบ้านหมี่ มีผู้มาลงทะเบียน 65 ราย แบ่งออกเป็นจำหน่ายสินค้าเกษตร 32 ราย สินค้า OTOP 5 ราย อาหารพร้อมรับประทาน 12 ราย สินค้าแปรรู 4 ราย เนื้อสัตว์ 4 ราย อาหารสดแปรรูป 5 ราย เสื้อผ้า 2 ราย และอื่นๆ 1 ราย

สุภาวดี สมศรี -ข่าว
ส.ปชส.ลพบุรี
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน