Uncategorized ข่าว พะเยา เกษตรกร

พะเยา แล้งกระทบนาข้าวหลาย พันไร่อำเภอเชียงคำแห้งตาย

พะเยา แล้งกระทบนาข้าวหลาย พันไร่อำเภอเชียงคำแห้งตาย

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบต่อนาข้าวนับ 1,000 ไร่ ในพื้นที่ 2 ตำบลอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยสภาพต้นข้าวที่กำลังจะตั้งท้องและออกรวงเริ่มแห้งเหี่ยวตายเนื่องจากขาดน้ำและผิวดินเริ่มแห้งแตกระแหง คาดว่าจะเสียหายทั้งหมด

สภาพนา ข้าวในพื้นที่ตำบลอ่างทองและตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วม 1,000 ไร่ต้องเกิดสภาพต้นข้าวเริ่มแห้งเหี่ยวตาย ขณะที่ข้าวกำลังตั้งท้องและออกรวง โดยเกิดจากผลกระทบภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้ส่งผลให้นาข้าวที่เกษตรกรทำการปลูกไว้เริ่มมีอาการแห้งเหี่ยวและเสียหาย และบางส่วนยืนต้นตายกันเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ทำให้เกิดสภาพข้าวขาดน้ำ จากสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นพื้นที่ประสบภัยแล้งเริ่มขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น และส่งผลเสียหายต่อพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยคาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกลงมาในช่วงนี้นาข้าวทั้งหมดจะได้รับความเสียหายและแห้งเหี่ยวตายอย่างแน่นอน

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในขณะนี้พื้นที่หลายแห่งเริ่มที่จะประสบกับสภาวะขาดน้ำ ในช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้องและออกรวง เนื่องจากในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมานับหนึ่งเดือน ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ เพื่อที่จะเติมน้ำในนาข้าวของเกษตรกร จึงทำให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหาย โดยข้าวได้แห้งเหี่ยวและยืนต้นตาย และในห้วงนี้หากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่นาข้าวทั้งหมดจะได้รับความเสียหายและจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย

 

https://youtu.be/TcdZ-F4CpZo