Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

รองแม่ทัพภาคที่.3 และคณะตรวจฝ่ายน้ำล้น น้ำแม่สาเพื่อเป็นแหล่งน้ำสะอาดเพื่อผันเข้าสู่คลองแม่ข่าอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้คลองน้ำแม่ข่าสะอาดมากยิ่งขึ้น เพราะคลองแม่ข่าเป็นหัวใจสำคัญของคนเชียงใหม่

รองแม่ทัพภาคที่.3 และคณะตรวจฝ่ายน้ำล้น น้ำแม่สาเพื่อเป็นแหล่งน้ำสะอาดเพื่อผันเข้าสู่คลองแม่ข่าอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้คลองน้ำแม่ข่าสะอาดมากยิ่งขึ้น เพราะคลองแม่ข่าเป็นหัวใจสำคัญของคนเชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 1 ตุลาคม 2562 พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะประกอบด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พ.อ.อุโณทัย ไชยมงคล รอง.ผบ.มทบ.33 พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเพื่อรับฟังข้อชี้แจงการปล่อยน้ำจากฝ่ายน้ำล้นแม่สา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จากนาย เจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า นาย นพดล ณ.เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว และนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ได้บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมาของต้นทางของคลองแม่ข่า รวมทั้งการที่จะเอาน้ำจากฝ่ายน้ำล้นแม่สา เพื่อที่ฝันเข้าสู่คลองแม่ข่าเพื่อให้เกิดน้ำที่สะอาดให้รองแม่ทัพภาคที่.3 รับฟัง
รองแม่ทัพภาคที่.3 กล่าวว่า วันนี้มีความตั้งใจมาดูคลองแม่ข่า ให้เห็นกับตา ว่ามีเป็นสภาพปัญหาเป็นมาอย่างไร ซึ่งทราบว่าโครงการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่านั้น ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เบื้องต้นก็ต้องขอชื่นชมคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ หลาย ๆส่วน แม้การทำงานจะประสบปัญหาอุปสรรคหลายด้านก็ตาม แต่ปัจจุบันมีการร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน ไม่ว่าทางจังหวัด ชลประทาน ทหาร ซึ่งแต่ละหน่วยมีบทบาทที่จะช่วยกันให้คลองแม่ข่าใสสะอาดมากยิ่งขึ้นเรื่อย เนื่องคลองแม่ข่าเป็นหัวใจสำคัญของคนเชียงใหม่ ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทำคลองแม่ข่าสายนี้ให้สะอาดและจะเป็นการสร้างความสุขให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยฝั่งคลองแม่ข่า รวมทั้งพี่น้องชาวเชียงใหม่ ต่อไป