Uncategorized ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/อบจ.ราชบุรีสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด”Cretive Classroom”ให้กับโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)

จ.ราชบุรี/อบจ.ราชบุรีสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด”Cretive Classroom”ให้กับโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)

โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี เป็นตัวแทน นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวรายงานส่งมอบห้องเรียนดังกล่าวให้กับโรงเรียนวัดน้ำพุ เพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการและเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพต่อไป มีนายประยงค์ ศรีสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุพร้อมคณะครู-อาจารย์ ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน