Uncategorized

ตราด/โครงการหมู่บ้านวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัย ๑ ๐๐%

.ตราด/โครงการหมู่บ้านวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัย ๑ ๐๐% วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ศาลาประชาชนบ้านห้วงบอน หมู่ 5 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 13.00 น.พันตํารวจโท ปิยะ อุ่นเรืองงาม สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรไม้รูด

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ตราด/ที่ศาลาประชาชนบ้านห้วงบอน หมู่ 5 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตราด เป็นประธานจุดธูปเทียนและเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมรูปฉายาลักษณ์ รัฐกาลที่ ๑๐ ร.ต.อ.กนวรรธน์ ฉายศิริ รอง สวป.สภ.ไม้รูด กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และสักขีพยานร่วมกัน โดยมี สํานักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด สํานักงานขนส่งจังหวัดตราด สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีตํารวจภูธรไม้รูด และสมาชิก อบต.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ตามที่ตํารวจภูธรจังหวัดตราดและสถานีตํารวจภูธรไม้รูด ได้ร่วมกันจัดโครงการหมู่บ้านวินัยจราจรสวมหมวกนิรภัย ๑ ๐๐ % ขึ้นเพื่อรดอุบัติเหตุให้น้อยขึ้น เนื่องจากในภาวะปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุนับวันมีแต่จะสูงขึ้น และประเทศไทยติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นอันดับที่ ๒ ของโลก ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนยานพาหนะ การขาดวินัยจราจร และสภาพถนนที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวนรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีความรวดเร็ว คล่องตัวสะดวกในการเดินทาง จากการสํารวจพบว่าผู้ขับขี่ส่วนมากไม่สวมนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุทําให้เกิดการบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิต หรือทุพลภาพ เป็นภาวะให้กับภาครัฐและครอบครับ ดังนั้นทางสถานีตํารวจภูธรไม้รูด จึงได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และชาวบ้านห้วงบอนหมู่ 5 ต.ไม้รูด เพื่อเป็นการหมู่บ้านนําร่อง จึงได้จัดโครงการหมู่บ้านวินัยจราจรสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% เนื่องจากหมู่บ้านห้วงบอนมีความพร้อมในการดําเนินการตามโครงการ และสามารถเป็นต้นแบบในการป้องกันอุบัติเหตุโดยประชาชนทุกคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งไป ซึ่งทางสถานีตํารวจภูธรไม้รูดจะต้องถึงเวลาเอาจริงเอาจังกับประชาชนเสียที อาจจะรดอุบัติเหตุในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ