Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

สำนักงานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มี พิธี เปิด ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นิตยสารตำรวจ และทีวี 13 สยามไทย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ที่ทําการหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
เวลา 10:00 น ด้านหน้าสำนักงานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มี พิธี เปิด ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นิตยสารตำรวจ และทีวี 13 สยามไทย

โดยมีนาย กษิต โฆษิตานนท์ ประธานที่ปรึกษาศูนย์ข่าวก่อการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น ที่ปรึกษา ศูนย์ข่าวหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นาย บูรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม เป็น หัวหน้า ศูนย์ข่าวนิตยสารตำรวจ สถานีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ ศูนย์ข่าวช่อง 13 สยามไทย
มีผู้สื่อข่าวแขนงต่างๆมาร่วมงานและนายกสมาคม 3 สมาคมมาร่วมให้กำลังใจและ นายสมชาย สุรเวคิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

มาร่วมให้กำลังใจ ประธานหอการค้าไทยกล่าวว่าจุดประสงค์ในการเปิดศูนย์ข่าวเพื่อต้องการให้รับรู้ถึงข่าวสารจากพี่น้องประชาชนและการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูล รวมถึง เชิญชวนสื่อมวลชนมาร่วมทานกาแฟประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือกัน และเป็นแหล่งนัดพบ พูดคุยหารือเรื่องราวต่างๆ เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน