ข่าวรัฐสภา

กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ จัดเสวนา “สิทธิเด็กไทย กับความปลอดภัยทางถนน”

กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ จัดเสวนา “สิทธิเด็กไทย กับความปลอดภัยทางถนน”

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน จัดเสวนาเรื่อง “สิทธิเด็กไทยกับความปลอดภัยทางถนน” โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เปิดการเสวนา ปาฐกถาพิเศษโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัย ทางถนน วุฒิสภา

.
สำหรับภายในงานเสวนามีผู้ทรงวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร อาทิ นายนิกร จำนง ประธานมูลนิธิประชาปลอดภัยและผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา นายอัรฟาน ดอเลาะ ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน กทม.
.
โอกาสนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ ได้ยื่นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กไทยได้รับการคุ้มครองดูแลสิทธิความปลอดภัยทางถนน จำนวน 3 หน่วยงาน
คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน