ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู (เขต 6) นำโดย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ และนายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะอนุกรรมการฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กับห้วหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี

โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ และนายธนพล จันทรนิมิ รายงานภาพรวมการจัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืนจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีมี 2,049 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้เสนอโครงการทั้งสิ้น 2,228 โครงการ จากนั้น คณะฯ ได้ลงตรวจเยี่ยมโครงการตัวอย่างของไทยนิยมในการส่งเสริมอาชีพของ 3 ชุมชน คือ ชุมชนโนนอุทุมพร ชุมชนเบญจางค์ ชุมชนโพธิ์สว่าง เทศบาลนครอุดรธานี กับโครงการเรือปั่นเป็ด

ต่อมา เวลา 13.45 นาฬิกา ณ ศาลากลางบ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี และว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน ให้การต้อนรับและพบประชาชนจำนวน 250 คน ทั้งนี้ อำเภอหนองหาน มีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 161 แห่ง ได้รับอนุมัติโครงการจำนวน 171 โครงการ สำหรับหมู่บ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ 13 ได้ดำเนินโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำลำห้วยเกียด

จากนั้น เวลา 15.00 นาฬิกา ลงพื้นที่ ณ วัดศรีทรงธรรม บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมทั้งชมแปลงนาข้าวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอบรมอาหารพื้นถิ่น ทั้งนี้ หมู่บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้านโดยซ่อมแซมหลังคาและล้อมรั้ว

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน