ข่าวรัฐสภา

คณะอนุกรรมการโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 12 )

วันที่ 3 กันยายน 2561 คณะอนุกรรมการโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 12 ) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานอนุกรรมการ พลโท อำพน ชูประทุม นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พลเรือเอก นพดล โชคระดา นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 จุด ดังนี้
– จุดที่ 1 เวลา 07.00 นาฬิกา พบปะพูดคุยเรื่องความก้าวหน้าของโครงการฯ ร่วมกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงโรงแรมวินทริ ซิตี้ รีสอร์ท
– จุดที่ 2 เวลา 09.00 นาฬิกา เยี่ยมชมโฮมสเตย์บ้านสบวิน ในโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วาง
– จุดที่ 3 เวลา 10.00 นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการประปาหมู่บ้านบ้านสบวิน ในโครงการพัฒนาคุณภาพฯ (หมู่บ้านละสองแสนบาท) ณ บ้านสบวิน ตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง
– จุดที่ 4 เวลา 11.00 นาฬิกา เยี่ยมชมหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ตุ๊กตา ลูกประคบในโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
– จุดที่ 5 เวลา 13.00 นาฬิกา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ในโครงการพัฒนาคุณภาพฯ (หมู่บ้านละสองแสนบาท) ณ บ้านดอกแดง หมู่ 1 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด
– จุดที่ 6 เวลา 14.00 นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ในโครงการพัฒนาคุณภาพฯ (หมู่บ้านละสองแสนบาท) ณ หมู่ 6 บ้านดวงดี ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด
– จุดที่ 7 เวลา 15.00 นาฬิกา เยี่ยมชมหมู่บ้านที่ใช้พื้นที่ข้างป่าช้าเป็นลานออกกำลังกาย ในโครงการพัฒนาคุณภาพฯ (สองแสนบาท) ณ อำเภอเมือง
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้ประชาขนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ และให้มีการเชื่อมโยงกันในแต่ละพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน 2. โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ Facebook หรือ Line ด้วยเป็นต้น 3. กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวต้องมีความชัดเจน เพื่อจะได้พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางหรือแผนการท่องเที่ยวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ต้องมีการจัดห่าตลาดเพื่อรองรับ และ 5. ควรมีการส่งเสริมอาชีพที่มีความหลากหลายและการกำหนดนโยบายและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สำหรับปัญหาที่อยู่ในลำดับรอง ให้เก็บโครงการในคราวต่อไป ภายใต้นโยบายของรัฐบาล

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน