ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“Safe Zone for All” งานนิทรรศการวิชาการป้องกันการเสพติดอย่างสร้างสรรค์ “พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้” วันศุกร์ที่ 1 – เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“Safe Zone for All” งานนิทรรศการวิชาการป้องกันการเสพติดอย่างสร้างสรรค์ “พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้”
วันศุกร์ที่ 1 – เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.50 น. นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายชูศิลป์ สารรัตนะ แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Safe Zone for All นิทรรศการวิชาการป้องกันการเสพติดอย่างสร้างสรรค์ “พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแสดงทัศนะปัญหาการเสพติดและการป้องกัน ในมุมมองของสำนักงาน ป.ป.ส. มุมมองของภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ มุมมองทางสาธารณสุข มุมมองทางวิชาการ มุมมองทางสุขภาวะของสังคม มุมมองของภาคประชาสังคม

ผศ. ดร. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามหน่วยงานร่วมจัดซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ภาคเหนือตอนบน และภาค 6 ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 1 การควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของนิทรรศการ Safe Zone for All มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับ “การเสพติด” ในความหมายที่กว้างกว่าการเสพยาเสพติดให้โทษแต่รวมถึงการเสพติดพฤติกรรม เพื่อสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” เนื่องมาจากความเปราะบางอ่อนแอของสัมพันธภาพในครอบครัวและในชุมชน รวมถึงการขาดพื้นที่ส่วนกลางซึ่งสังคมไทยประสบอยู่ โดยอาสาสมัคร ชุมชน และหน่วยงานที่มีองค์ความรู้และนวัตกรรมจะได้เผยแพร่แก่เด็ก วัยรุ่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้ใหญ่วัยทำงาน ผู้สูงวัย จิตอาสา สาธารณะชน บุคลากรภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงานด้านป้องกันการเสพติดจะได้เก็บเกี่ยวทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและดูแลบุคคลในความรับผิดชอบอย่างรู้เท่าทัน สร้างเสริมความเข้มแข็งของตนเอง ของครอบครัว ของชุมชนสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นิทรรศการมีชีวิต Safe Zone for All เป็นปฏิบัติการสร้างสนุกที่รวมพลังของ 38 ภาคีเครือข่ายคนทำงานป้องกันยาเสพติดทุกกลุ่มวัยและทุกภาคส่วนเพื่อร่วมส่งมอบความรู้และสร้างกำลังใจแก่สาธารณะด้วยแนวคิด “สาระบันเทิง Edutainment” จากหน่วยงานและบุคคลที่มีองค์ความรู้ด้านการเสพติด (สารและพฤติกรรม) มีรูปแบบ/แนวปฏิบัติ/เครื่องมือ/เทคนิคเพื่อสร้างทักษะชีวิต ทักษะจัดการอารมณ์ ทักษะจัดการความเครียด ทักษะสังคม ทักษะพ่อแม่ ทักษะครอบครัว ทัศนคติเชิงบวก สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยปกป้อง ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นและให้ประโยชน์นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเมื่อประสบปัญหาเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการก้าวพลาดกระทำผิด รวมถึงเข้าถึงแหล่งบริการให้คำแนะนำช่วยเหลือตามต้องการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง