Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ทหารทอดกฐินสามัคคีบูรณะวัดและพระพุทธศาสนา

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ทหารทอดกฐินสามัคคีบูรณะวัดและพระพุทธศาสนา

1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1100 น
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร พร้อมด้วยคณะศรัทธา วัดคยานุสิทธิ์ บ้านแม่คะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยจัดองค์พระป่าขึ้นเพื่อสร้างซุ้มประตูวัด โดยมี พลตรี ประจวบ จันต๊ะมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือเป็นประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส และ พันเอก นรสิงห์ ภีมะโยธิน และ พันเอก ณัฏฐ์พัชร์ นภนาคจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และนายณะรินทร์ รินฟอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส นำนายทหารและเจ้าหน้าที่ประมาณ 200 นายได้ร่วมกับประชาชน และส่วนราชการ ในการถวายผ้าพระกฐินและยอดปัจจัยในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ทำการทอดถวายในวันนี้มียอดการร่วมถวายกฐินสามัคคีเป็นยอดเงินประมาณ 350,000 บาท เพื่อจะนำจัดซื้ออุปกรณ์ทำซุ้มประตู และถวายเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป เป็นโครงการที่ทหารได้จัดทำร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความรักความสามัคคีกันในพื้นที่และเป็นการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทหารได้มีกิจกรรมร่วมกันกับประชาชน และได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมในโอกาสสำคัญ