Uncategorized

ร้อยเอ็ดกกต.ร้อยเอ็ดติวเข้มผู้แทนศูนย์ส่งเสริมปชต.ตำบลในการให้ความรู้กระบวนการได้มาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นแกนนำรณรงค์ให้ความรู้สู่หมู่บ้านตำบลได้

ร้อยเอ็ดกกต.ร้อยเอ็ดติวเข้มผู้แทนศูนย์ส่งเสริมปชต.ตำบลในการให้ความรู้กระบวนการได้มาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นแกนนำรณรงค์ให้ความรู้สู่หมู่บ้านตำบลได้
สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

*เมื่อเช้าวันนี้30พ.ย.2561เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม3 ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายณัฐจักร ฤทธิพิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายกังวาน จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกิจกรรมอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาแก่ผู้แทน ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) โดยการดำเนินงานของ นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ รอง.ผอ.กกต.ประจำจังหวัดและคณะ

การอบรมจัดเป็น 2 วัน คือ วันที่ 29 และ 30 พ.ย. 2561 มีตัวแทน ศส.ปชต.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จาก 20 อำเภอ 193 หมู่บ้าน จำนวน 579 คน กิจกรรมประกอบด้วย การปฏิรูป การเมืองสู่การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ โดยนายกังวาน จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด,การบรรยายให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่โดยนางพรรณวิภา สังฆทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด,การมอบหมายภารกิจวิธีการให้ความรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด,และรับสื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

**นายกังวาน จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวว่า.-เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการได้มาที่แตกต่างไปจากเดิมนั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระบวนการและขั้นตอนการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

***จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อให้กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลได้เรียนรู้ การดำเนินการในรูปแบบศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและเป็นแกนนำ ในการจัดรูปแบบรณรงค์ ให้ความรู้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาภายในจังหวัด 2 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไปสู่ระดับตำบล หมู่บ้าน 3 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ผู้แทน ศส.ปชต.ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มาจาก 13 อำเภอ 100 ตำบล จำนวน 300 คน อาทิ เมืองสรวง 5 ตำบล 15 คน โพนทอง 14 ตำบล 42 คน พนมไพร 13 ตำบล 39 คน โพธิ์ชัย 9 ตำบล 27 คนทุ่งเขาหลวง 5 ตำบล 15 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ได้เรียนรู้การดำเนินการในรูปแบบศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และสามารถเป็นแกนนำในการจัดรูปแบบรณรงค์ให้ความรู้ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ภายในจังหวัด,ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ของสมาชิกวุฒิสภาและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไปสู่ระดับตำบลหมู่บ้านได้,และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129—-