สสอ.เมืองร้อยเอ็ด.พร้อมทีมจนท.สาธารณสุข ร่วม!!! สืบสานประเพณีบุญคูณลาน ในงาน”ปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓”


สสอ.เมืองร้อยเอ็ด.พร้อมทีมจนท.สาธารณสุข ร่วม!!! สืบสานประเพณีบุญคูณลาน ในงาน”ปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓”

วันนี้พุธที่ (๑ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๗.๐๐น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพและสู่ขวัญข้าว งานสืบสานประเพณีบุญคูณลานในงานปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ เวทีบุญคูณลาน ในงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอมืองร้อยเอ็ด
? นายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ด นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผช.สสอ.เมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนเข้าร่วม
ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่

และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓ในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ๑๐ วัน และจังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานในงานปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ในงานปีหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่ง “บุญกุ้มข้าวใหญ่” หรือบุญคูณลานนั้น เป็นบุญประเพณีของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชน ที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทุกคน โดยมีการทำพิธีพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญข้าวทุกปี เพราะชาวอีสานเชื่อว่าพระแม่โพสพมีอำนาจที่จะสามารถดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวนาที่บูชาเทวีแห่งข้าว ด้วยเหตุนี้ชาวนาจึงมีพิธีบูชาแม่โพสพก่อนที่จะลงมือทำงานหรือระหว่างตกกล้า การทำพิธีบูชาพระแม่โพสพนั้น ในสมัยต่อมานิยมทำกันเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว โดยนำข้าวมากองไว้กลางลานนวด แล้วทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว หรือเมื่อนวดข้าวเสร็จจะได้ข้าวเปลือกกองใหญ่กลางลานนวด ชาวอีสานเรียกกองข้าวเปลือกใหญ่ว่า กุ้มข้าวใหญ่ และจะทำพิธีพราหมณ์ตามประเพณีปฏิบัติของบรรพชนเรียกว่า “พิธีรับขวัญข้าว” เพราะถือคติความเชื่อว่า ขณะที่เราทำนาเกี่ยวข้าวและนวดข้าว เราใช้เท้าเหยียบย่ำข้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมทำพิธีบูชาพระแม่โพสพเพื่อขอขมา จะได้เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวให้มีแต่ความผาสุกตามความเชื่อฯ

???????
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อประชาสัมพันธ์สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

,