Reporter&Thai Army

กอ.รมน.ภาค 4 มอบโล่รางวัลแก่ ไทยอาสาป้องกันชาติ

กอ.รมน.ภาค 4 มอบโล่รางวัลแก่ ไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านจิตอาสา และด้านอื่นๆ ตามนโยบาย และผ่านการประเมินผลตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 4 ทุกนาย และเป็นต้นแบบที่ดีของทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 1300 ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ก่อนระเบียบวาระการประชุม ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ขับเคลื่อนกิจการไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผ่านศูนย์ประสานงานมวลชนจังหวัด ได้ตามเกณฑ์การประเมินและตามนโยบายที่กำหนด ดังนี้
ลำดับที่ 1 ไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 2 ไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 3 ไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จังหวัดสงขลา
ชมเชยลำดับ 1 ไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชมเชยลำดับที่ 2 ไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จังหวัดระนอง

พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ขอชื่นชม ยินดีกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด ส่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์ก็ขอให้ไปขับเคลื่อนและกำกับดูแลเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด การขับเคลื่อนงานมวลชน ถือเป็นงานที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพและประเทศชาติ การที่ให้ ไทยอาสาป้องกันชาติฝึกมาปฏิบัติงานและการรายงานผลงานจิตอาสาเอง ถือว่าเรามีมวลชนที่จับต้องได้จริง แต่มวลชนจะมาปฏิบัติงานขับเคลื่อนเองนั้น ต้องได้แรงสนับสนุน ผลักดันจาก พวกเรา มวลชนถึงจะมีกำลังใจ ทั้งนี้มวลชนจะเข้ามาช่วยเราทำงานเป็นเกราะป้องกัน ให้กับกองทัพ โดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สุดท้ายก็ขอให้ทุกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทุกจังหวัดไปขยายผลงานมวลชนทุกมวลชน เชื่อมต่อผ่านศูนย์ประสานงานมวลชนจังหวัด,อำเภอ กับส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับประเทศชาติต่อไป”