Reporter&Thai Army

หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และผู้นำท้องที่/ ท้องถิ่น ร่วมจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒ หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และผู้นำท้องที่/ ท้องถิ่น ร่วมจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ณ ที่ทำการบ้านหนองมะเกลือ ม.๑ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศฯ โดยมีประชาชนในพื้นที่ แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จำนวน ๒ เรื่อง คือ
๑.การขอขยายเขตไฟฟ้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนเจ้าของที่ดินที่มีเสา และสายไฟฟ้าผ่าน
๒.ปัญหาถนนในหมู่บ้านชำรุดทรุดโทรม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สุโขทัย
จึงบันทึกเป็นข้อมูลเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย